Szocioökológus állás

Balatoni Limnológiai Kutatóintézet
vezetője pályázatot hirdet
Tudományos kutató, főmunkatárs, vagy munkatárs
álláshely betöltésére

A munkaviszony időtartama: Kétéves, határozott idejű munkaviszony, ami megfelelő teljesítés esetén határozatlanná módosítható.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Tihany, Klebelsberg K. u. 3.

A munkakörbe tartozó feladatok:

Jelentős hozzájárulás az elsősorban a Balaton és vízgyűjtője területén kutató intézet hazai és nemzetközi tudományos szerepének erősítéséhez a következőkkel:

 • szenior szintű kutatás szocio-ökológia területen, a vízi ökoszisztéma szolgáltatások társadalmi és természettudományi jellegű értékelése
 • saját kutatási témák kidolgozása és megvalósítása,
 • közlemények közzététele a kutatási eredményekről elsősorban nemzetközi folyóiratokban
 • kutatási pályázatok követése, elkészítése, benyújtása, megvalósítása
 • a hazai és a nemzetközi tudományos közéletben részvétel

Elvárások

 • Jártasság önálló tudományos munkavégzésben, az ökoszisztéma szolgáltatások feltérképezése, a köztük levő csereviszonyok és társadalmi preferenciák, szociológiai, ökológiai és/vagy természetvédelmi szempontú értékelése.
 • Elsőszerzős nemzetközi publikációk megléte a fenti témakörökben.
 • A kutatásokhoz szükséges adatfeldolgozó és statisztikai programcsomagok önálló használata.
 • Jó együttműködési és kommunikációs készség, rugalmasság, innovativitás és terhelhetőség

Pályázati feltételek

 • szakirányú egyetemi végzettség (pl. közgazdász, szociológus, biológus, ökológus)
 • PhD tudományos fokozat,
 • angol nyelven előadói és vitakészség, minimum középfokú (B2) nyelvvizsga angol nyelvből vagy azzal egyenértékű nyelvtudás
 • hazai és nemzetközi tudományos tevékenység
 • erkölcsi bizonyítvány

Illetmény és juttatások: kiemelt bérezés, szükség esetén szolgálati lakás

Pályázati anyag benyújtása 2021 április 30-ig elektronikus úton a BLKI igazgatója részére a titkarsag@blki.hu címre.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021 május 15.
A munkakör betölthető: 2021 május 15.

Pályázati anyag:

 1. motivációs levél saját kutatási elképzelésekre vonatkozó rövid koncepcióval;
 2. fényképes szakmai önéletrajz, tudományos fokozat és idegennyelv-ismeret megjelölésével, eddigi szakmai munka eredményeinek bemutatásával, a végzettséget, tudományos fokozatot, illetve címet és nyelvtudást igazoló oklevelek másolatának mellékelésével (amennyiben nem magyar, angol, vagy német nyelven kerültek kiállításra, úgy azok hitelesített fordítása);
 3. a pályázó által írt tudományos cikkek, tanulmányok és könyvek MTMT-ben való teljes megjelenítésből az összefoglaló; a pályázó scientometriai mutatói (tudományos közlemények száma, tudományos közleményeire érkezett hivatkozások száma, H-index, egyéb, a tudományterületen releváns mutatók);
 4. 3 hónapnál nem régebbi keletű hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy megkérésének igazolása.
 5. hozzájárulási nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglaltakat, beleértve személyes adatait is, a pályázati eljárással összefüggésben a pályáztató és a pályázati bizottság tagjai megismerhessék és kezelhessék.

A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázat beadási határidejét követően bizottság értékeli a pályázatokat, és online hallgatja meg az legalkalmasabbnak talált jelölteket. Az alkalmazásról a kutatóhely vezetője dönt. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát. A pályázat eredményéről a pályázókat e-mailben értesítik. A pályázati anyagok az álláshely betöltésével megsemmisítésre kerülnek.

Lényeges információk a kutatóhelyről:

A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (rövidített megnevezés: BLKI) 2021. április 1. napjával létrejövő, az Ökológiai Kutatóközpont jogelőd szervezetéből kiváló, jogutód költségvetési szerv. A jogállását meghatározó jogszabály a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény. Irányító szerve az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága (1052 Budapest, Piarista utca 4., www.elkh.org.).

Tevékenysége:

A BLKI fő feladata a magas szintű alap és alkalmazott kutatás a limnológia és egyéb biológiai, ökológiai diszciplinák területén. Feladata tudományos módszerekkel feltárni a Balaton és vízgyűjtőjének élővilágát, annak tér és időbeni változásait, életfolyamatait, anyagforgalmi sajátosságait és az ezekre hatással lévő környezeti és antropogén tényezőket. Feladata emellett általánosan elősegíteni az édesvízi, a vizes, illetve más élőhelyek és élőviláguk megőrzését, kutatási eredményekkel, szakmai információkkal támogatva a fenntartható fejlődés megvalósulását elsődlegesen a Balaton térségében, illetve a Kárpát-medencében.

A BLKI alaptevékenysége során kiemelten foglalkozik:

 • a vízi és az azzal határos szárazföldi életközösségek összetételével, tér és időbeli szerveződésével és az ezekre ható környezeti tényezőknek a vizsgálatával, a limnológia tudományág átfogó alap- és alkalmazott kutatási kérdéseivel
 • az élőhelyek, a biodiverzitás és a vízminőség védelmével kapcsolatos hatályos nemzetközi egyezményekkel összefüggő kutatásokkal, különös tekintettel az Európai Unió Víz Keretirányelve és más, a természet védelmét szolgáló EU és hazai jogszabályok, nemzetközi egyezmények végrehajtásának szakmai hátterére
 • a tájhasználat, a tájrendezés, a vízhasznosítás, a vizek szabályozása, valamint vizeink környezeti állapotát módosító egyéb beavatkozások hatáselemzésével, illetve a helyreállításra irányuló tevékenység tudományos megalapozásával, továbbá a globális, regionális és lokális léptékű ökológiai folyamatok hátterének és összefüggéseinek vizsgálatával, rendszereinek elemzésével és modellezésével, a vízi ökoszisztéma szolgáltatások fenntarthatóságának ökológiai és szocio-ökológiai vizsgálatával
 • a Balaton és vízgyűjtőjének víztesteivel és vízi élővilágával összefüggő tájtörténeti, környezettani és környezetanalitikai, limnológiai, ökológiai, ökotoxikológiai, összehasonlító élettani és szocio-ökológiai kutatásokkal
 • a Balatont és más hazai víztesteket érintő közcélú kutatásokkal, illetve igény alapján vélemények, tanácsok szolgáltatásával az állami és szakmai szervezetek számára (kiemelten a Balaton kezelésében feladatokat ellátó szervezeteket, mint a területileg illetékes vízügyi és nemzeti parki igazgatóságok, kormányhivatalok környezetvédelmi, katasztrófavédelmi, építésügyi, közlekedési hatóságai, fejlesztési tanács, a térségben működő megyei és helyi önkormányzatok)
 • a közvélemény számára tudományos információk közreadásával, tudományos ismeretek terjesztésével a társadalom, az állampolgárok ökológiai szemléletének, környezettudatos magatartásának formálása érdekében.

A BLKI a Balaton és vízgyűjtőjét érintő kutatások területén kiemelten foglalkozik:

 • a Balaton hosszú távú limnológiai kutatásával, köztük a Balaton és vízgyűjtőjének biodiverzitásával, a közösségek szerveződésével kapcsolatos kutatásokkal; a mintavétel, a monitorozó rendszerek hatékonyságának kérdéseivel és fejlesztésének lehetőségeivel, hidrobotanikai (pl. algák és makrofita kutatása) és hidrozoológia kutatásokkal (pl. zooplankton, élőbevonat, makrogerinctelen-fauna, gerinces taxonokat érintő ökológiai kutatások)
 • a Balatont és vízgyűjtőjét érő természeti és emberi hatások megfigyelésével, vizsgálatával, tudományos elemzésével, előre jelzésével és modellezésével, különösképpen a klimatikus, vagy egyéb eredetű hidrológiai változásoknak a Balatonra és vízgyűjtőjére gyakorolt hatásaival
 • a Balatonon, annak vízgyűjtőjén, illetve ezek vízi és környező élővilágában lezajlott és folyó tájtörténeti változások elemzésével; az idegen-honos inváziós fajok terjedésével és azok hatásaival, az eredeti élőhelyek, a fauna és flóra őshonos elemeinek helyreállítási lehetőségeinek vizsgálatával
 • a Balaton anyagforgalmával kapcsolatos produkcióbiológiai és táplálkozásbiológiai kutatásokkal, vízi élőhelyek természetes folyamatainak modellezésével laboratóriumi és kültéri kísérleti rendszerekben, tápelemforgalmi és mikrobiális ökológiai kutatásokkal
 • környezetanalitikai, ökotoxikológiai és élettani kutatásokkal, vízi teszt/modell szervezetek alkalmazkodóképességének és stressz rezisztenciájának, viselkedés-élettanának kutatásával
 • az ökológiai, a gazdasági és a társadalmi érdekek harmonizálásának elősegítésével, kiemelten az ökológiai szemléletmód érvényesítésével a vízgazdálkodásban, a területfejlesztésben, valamint az agráriumban (mező-, erdő- és halgazdálkodásban).