Kommunikációs szakember állás

Balatoni Limnológiai Kutatóintézet
vezetője pályázatot hirdet
kommunikációs referens
álláshely betöltésére

A munkaviszony időtartama: kétéves, határozott idejű munkaviszony, ami megfelelő teljesítés esetén határozatlanná módosítható.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Tihany, Klebelsberg K. u. 3.

A munkakörbe tartozó feladatok:

Jelentős hozzájárulás az elsősorban a Balaton és vízgyűjtője területén kutató intézet hazai és nemzetközi tudományos szerepének erősítéséhez különösen a következőkkel:

 • az intézeti kommunikációjának tervezése, szervezése, marketing és kommunikációs stratégia készítése, végrehajtása, beleértve a PR-t, a sajtó és más médiakapcsolatokat, a BLKI médiatérben történő megjelenésének, az intézet munkavállalói média szereplésének szervezését minden vonatkozásban és felületen, sajtóközlemények előállítását, sajtóesemények szervezését, a napi sajtó szemlézését;
 • a kommunikációs feladatok során brand tevékenységek ellátása, pl., arculat felügyeleti és fejlesztési tevékenység; a kutatóintézet az online és közösségi média aktivitás fenntartása és fejlesztése; követés, proaktív és reaktív munka (pl. a kutatóintézet honlapjának megújítása, felügyelete, frissítése, karbantartása, közösségi média felületek kialakítása, felügyelete); közérdekű adatokkal kapcsolatos teendők;
 • a belföldi társadalmi kapcsolatok koordinációja (pl. kormányzati és önkormányzati szervek, civil szervezetek), az intézmény társadalmi felelősségvállalási rendszerének működtetése; az intézményen belüli közösségi kohézió erősítése, a belső kommunikáció szervezése;
 • egyéb kommunikációs teendők, pl. közreműködés a szakmai események szervezésében, kiadói, és szerkesztői feladatok, az intézmény kiadványainak terjesztése; a kutatóintézet egészének és egészéről szóló ismeretterjesztő, népszerű tudományos könyvek, könyvrészletek, cikkek készítésének koordinációja, rendezvények, filmforgatások, fotózások céljára történő bérbeadás intézése.

Elvárások

 • felelős, önálló munkavégzés, kiváló szintű problémamegoldó készség
 • rugalmasság, innovativitás és terhelhetőség
 • együttműködési, tárgyalási és kapcsolatteremtő készség, konfliktuskezelésben szerzett tapasztalat
 • a tudomány és a Balaton kérdései iránti érdeklődés.

Pályázati feltételek

 • szakirányú (marketing, reklám, PR) felsőfokú végzettség
 • legalább 4 év marketing, PR, sajtókapcsolati, vagy reklám területen szerzett tapasztalat
 • termékekkel bizonyított tapasztalat marketing, vagy kommunikációs munka tervezésében, pl. ATL, BTL, TTL kampányok, médiapiaci és közösségi média tervezés és szervezés bemutatása a szakmai életrajzban
 • Microsoft Office magabiztos használata
 • erkölcsi bizonyítvány.

Előnyt jelent

 • egyetemi végzettség
 • tudományos munkát végző szervezetnél szerzett munkatapasztalat
 • jártasság web menedzsmentben, magasfokú online kommunikációs készségek
 • angol, vagy német nyelvtudás, pl. nyelvvizsga angol, vagy német nyelvből vagy azzal egyenértékű nyelvtudás.

Illetmény és juttatások: közintézetekben szokásos illetmény, szükség esetén szolgálati lakás

Pályázati anyag benyújtása 2021 április 30-ig elektronikus úton a BLKI igazgatója részére a titkarsag [at] blki.hu címre.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021 május 15.
A munkakör betölthető: 2021 május 15.

Pályázati anyag:

 1. motivációs levél saját elképzelésekre vonatkozó rövid koncepcióval, a fizetési igény közlésével;
 2. fényképes szakmai önéletrajz, idegennyelv-ismeret megjelölésével, eddigi szakmai munka eredményeinek bemutatásával, a végzettséget és nyelvtudást igazoló oklevelek másolatának mellékelésével (amennyiben nem magyar, angol, vagy német nyelven kerültek kiállításra, úgy azok hitelesített fordítása);
 3. 3 hónapnál nem régebbi keletű hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy megkérésének igazolása.
 4. hozzájárulási nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglaltakat, beleértve személyes adatait is, a pályázati eljárással összefüggésben a pályáztató és a pályázati bizottság tagjai megismerhessék és kezelhessék.

A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázat beadási határidejét követően bizottság értékeli a pályázatokat, és online hallgatja meg az legalkalmasabbnak talált jelölteket. Az alkalmazásról a kutatóhely vezetője dönt. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát. A pályázat eredményéről a pályázókat e-mailben értesítik. A pályázati anyagok az álláshely betöltésével megsemmisítésre kerülnek.

 


Lényeges információk a kutatóhelyről:

A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (rövidített megnevezés: BLKI) 2021. április 1. napjával létrejövő, az Ökológiai Kutatóközpont jogelőd szervezetéből kiváló, jogutód költségvetési szerv. A jogállását meghatározó jogszabály a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény. Irányító szerve az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága (1052 Budapest, Piarista utca 4., www.elkh.org.).

Tevékenysége:

A BLKI fő feladata a magas szintű alap és alkalmazott kutatás a limnológia és egyéb biológiai, ökológiai diszciplinák területén. Feladata tudományos módszerekkel feltárni a Balaton és vízgyűjtőjének élővilágát, annak tér és időbeni változásait, életfolyamatait, anyagforgalmi sajátosságait és az ezekre hatással lévő környezeti és antropogén tényezőket. Feladata emellett általánosan elősegíteni az édesvízi, a vizes, illetve más élőhelyek és élőviláguk megőrzését, kutatási eredményekkel, szakmai információkkal támogatva a fenntartható fejlődés megvalósulását elsődlegesen a Balaton térségében, illetve a Kárpát-medencében.

A BLKI alaptevékenysége során kiemelten foglalkozik:

 • a vízi és az azzal határos szárazföldi életközösségek összetételével, tér és időbeli szerveződésével és az ezekre ható környezeti tényezőknek a vizsgálatával, a limnológia tudományág átfogó alap- és alkalmazott kutatási kérdéseivel
 • az élőhelyek, a biodiverzitás és a vízminőség védelmével kapcsolatos hatályos nemzetközi egyezményekkel összefüggő kutatásokkal, különös tekintettel az Európai Unió Víz Keretirányelve és más, a természet védelmét szolgáló EU és hazai jogszabályok, nemzetközi egyezmények végrehajtásának szakmai hátterére
 • a tájhasználat, a tájrendezés, a vízhasznosítás, a vizek szabályozása, valamint vizeink környezeti állapotát módosító egyéb beavatkozások hatáselemzésével, illetve a helyreállításra irányuló tevékenység tudományos megalapozásával, továbbá a globális, regionális és lokális léptékű ökológiai folyamatok hátterének és összefüggéseinek vizsgálatával, rendszereinek elemzésével és modellezésével, a vízi ökoszisztéma szolgáltatások fenntarthatóságának ökológiai és szocio-ökológiai vizsgálatával
 • a Balaton és vízgyűjtőjének víztesteivel és vízi élővilágával összefüggő tájtörténeti, környezettani és környezetanalitikai, limnológiai, ökológiai, ökotoxikológiai, összehasonlító élettani és szocio-ökológiai kutatásokkal
 • a Balatont és más hazai víztesteket érintő közcélú kutatásokkal, illetve igény alapján vélemények, tanácsok szolgáltatásával az állami és szakmai szervezetek számára (kiemelten a Balaton kezelésében feladatokat ellátó szervezeteket, mint a területileg illetékes vízügyi és nemzeti parki igazgatóságok, kormányhivatalok környezetvédelmi, katasztrófavédelmi, építésügyi, közlekedési hatóságai, fejlesztési tanács, a térségben működő megyei és helyi önkormányzatok)
 • a közvélemény számára tudományos információk közreadásával, tudományos ismeretek terjesztésével a társadalom, az állampolgárok ökológiai szemléletének, környezettudatos magatartásának formálása érdekében.

A BLKI a Balaton és vízgyűjtőjét érintő kutatások területén kiemelten foglalkozik:

 • a Balaton hosszú távú limnológiai kutatásával, köztük a Balaton és vízgyűjtőjének biodiverzitásával, a közösségek szerveződésével kapcsolatos kutatásokkal; a mintavétel, a monitorozó rendszerek hatékonyságának kérdéseivel és fejlesztésének lehetőségeivel, hidrobotanikai (pl. algák és makrofita kutatása) és hidrozoológia kutatásokkal (pl. zooplankton, élőbevonat, makrogerinctelen-fauna, gerinces taxonokat érintő ökológiai kutatások)
 • a Balatont és vízgyűjtőjét érő természeti és emberi hatások megfigyelésével, vizsgálatával, tudományos elemzésével, előre jelzésével és modellezésével, különösképpen a klimatikus, vagy egyéb eredetű hidrológiai változásoknak a Balatonra és vízgyűjtőjére gyakorolt hatásaival
 • a Balatonon, annak vízgyűjtőjén, illetve ezek vízi és környező élővilágában lezajlott és folyó tájtörténeti változások elemzésével; az idegen-honos inváziós fajok terjedésével és azok hatásaival, az eredeti élőhelyek, a fauna és flóra őshonos elemeinek helyreállítási lehetőségeinek vizsgálatával
 • a Balaton anyagforgalmával kapcsolatos produkcióbiológiai és táplálkozásbiológiai kutatásokkal, vízi élőhelyek természetes folyamatainak modellezésével laboratóriumi és kültéri kísérleti rendszerekben, tápelemforgalmi és mikrobiális ökológiai kutatásokkal
 • környezetanalitikai, ökotoxikológiai és élettani kutatásokkal, vízi teszt/modell szervezetek alkalmazkodóképességének és stressz rezisztenciájának, viselkedés-élettanának kutatásával
 • az ökológiai, a gazdasági és a társadalmi érdekek harmonizálásának elősegítésével, kiemelten az ökológiai szemléletmód érvényesítésével a vízgazdálkodásban, a területfejlesztésben, valamint az agráriumban (mező-, erdő- és halgazdálkodásban).